Stakeholderonderzoek in een dynamisch speelveld

Het Nederlandse pensioenstelstel staat aan de vooravond van een ingrijpende vernieuwing. Ook de pensioen-verzekeraars zijn onderdeel van de vernieuwing van het stelsel. Tegen de achtergrond van deze ontwikkeling hecht het Verbond van Verzekeraars groot belang aan de visie van haar stakeholderrelaties op de rol en het gedrag van pensioenverzekeraars. Welk beeld hebben zij van de sector? Hoe moet de sector zich ontwikkelen in het licht van alle veranderingen en hoe kunnen pensioenverzekeraars optimaal invulling geven aan hun maatschappelijke rol?

Tekst gaat verder onder de afbeelding
Stakeholder analyse model Blauw Research

In opdracht van het Verbond voerde Blauw een kwalitatief stakeholderonderzoek uit. We gingen hiervoor in gesprek met 15 stakeholders met verschillende achtergronden (consultants, vakbonden, media, branchevereniging, pensioenfondsen, overheid, wetenschap, toezichthouders, werkgevers- en werknemersvereniging en politiek). Deze groep werd zorgvuldig samengesteld, waarbij ook rekening gehouden is met een variatie in de basishouding ten aanzien van de sector. Zodoende ontstond goed en volledig inzicht in het beeld en de mening van stakeholders.

Stakeholder Analyse Model

Dit type onderzoek voeren we bij Blauw uit volgens ons Stakeholder Analyse Model. In dit model komen alle elementen aan bod die relevant zijn voor de stakeholderrelatie. Tevens bood het een logische kapstok om stakeholders te laten reflecteren op de implicaties van het Pensioenakkoord voor de sector. De kennis en ervaring die we eerder opdeden over de ontwikkelingen in de pensioenmarkt hielpen ons daarbij.

Persoonlijke gesprekken op niveau

Om recht te doen aan de stakeholderrelatie voeren we altijd persoonlijke, face-to-face gesprekken. We noemen dit met opzet geen interview, maar een ‘prettig gesprek’: een open gesprek waarin de stakeholder alle ruimte krijgt zijn gedachten en ervaringen met ons te delen. Daardoor ontstaat vertrouwen en openheid.

We zijn ons goed bewust van onze verantwoordelijkheid dat we namens onze opdrachtgevers gesprekken voeren met hun belangrijkste samenwerkingspartners. We zijn ons ook bewust van de belangen die er spelen. Daarom bereiden we ons op elk gesprek goed voor. We verdiepen ons in het profiel van de stakeholder en de organisatie waar hij of zij werkzaam is. Deze kennis draagt bij aan de kwaliteit van onze gesprekken.

Daarnaast zetten we voor dit type onderzoek altijd een team van zeer ervaren senior onderzoekers met een consultancy profiel in. Ze zijn gewend om hooggeplaatste functionarissen te spreken, tonen oprechte interesse en hebben oog voor tegengestelde belangen.


Het onderzoeksrapport van Blauw biedt ons beter inzicht in hoe stakeholders aankijken tegen pensioenverzekeraars en hun rol in het nieuwe pensioenstelsel. We zijn blij met de heldere aanbevelingen en onderzoeken hoe deze vorm kunnen krijgen in onze beleidsvorming.”
Lara van Waas Beleidsadviseur Verbond van Verzekeraars

Het onderzoek heeft het Verbond van Verzekeraars handvatten gegeven voor het ontwikkelen van een gezamenlijk gedragen verhaal waarmee de sector de aankomende veranderingen tegemoet kan treden.

Meer weten over stakeholderonderzoek?