Stakeholderonderzoek

Stakeholders hebben invloed op het succes van je organisatie. Daarom is het van belang de stakeholderrelatie regelmatig te onderzoeken, zeker in een tijd waarin (maatschappelijke) ontwikkelingen zo snel gaan als vandaag de dag. Zo houd je inzicht in hoe belanghebbenden van je organisatie kijken naar je kernwaarden en competenties en weet je welke belangen zij hebben. Deze kennis stelt je in staat om de relatie met stakeholders proactief te managen, je producten, dienstverlening en communicatie te optimaliseren en de belangen van stakeholders mee te wegen in de strategie en het beleid van je organisatie.

Je zet stakeholderonderzoek in bij de volgende vragen:

  • Welk beeld hebben de stakeholders van je organisatie en komt dit overeen met wat je als organisatie wil uitstralen?
  • In hoeverre staan stakeholders achter de (strategische) doelstellingen en plannen van je organisatie?
  • Hoe ervaren stakeholders de samenwerking en de relatie met de organisatie en contactpersonen?
  • Hoe beoordelen stakeholders de communicatie van je organisatie?
  • Welke (toekomstige) ontwikkelingen zijn relevant voor de stakeholderrelatie en de positie die je organisatie daarin inneemt?
  • Waar liggen kansen om mijn stakeholdermanagement te verbeteren en stakeholderrelaties te versterken en optimaliseren?

Stakeholderonderzoek bij Blauw

Op basis van onze jarenlange ervaring ontwikkelden wij een stakeholderanalyse model om de stakeholderrelatie in kaart te brengen. De vier onderdelen in dit model vormen de basis van onze inventarisatie. Om recht te doen aan de aard en het belang van de relatie voeren we individuele diepte-interviews uit met stakeholders. Deze kwalitatieve module kan eventueel aangevuld worden met een kwantitatieve meting ter verdere onderbouwing.

Beeldvorming

Bij dit onderdeel brengen we de subjectieve perceptie van stakeholders over de organisatie in kaart. De beeldvorming is bepalend voor de wijze waarop stakeholders de relatie en samenwerking ervaren. Een positieve beeldvorming resulteert immers in een ander type relatie/samenwerking dan een negatieve beeldvorming.

Na een eerste, spontane inventarisatie leggen we de kernwaarden van je organisatie voor, eventueel aangevuld met stellingen over belangrijke uitgangspunten van het beleid van de organisatie. Zodoende kunnen we vaststellen in hoeverre de werkelijke beeldvorming afwijkt van de gewenste beeldvorming en wat hieraan ten grondslag ligt.

Relatie

De tevredenheid over de relatie en de samenwerking inventariseren we op twee niveaus:

  • Op persoonsniveau: hoe ziet de directe samenwerking met contactpersonen in je organisatie er uit en wat zijn de ervaringen op dit vlak?
  • Op organisatieniveau: hoe ziet de samenwerking er op organisatieniveau uit en en hoe wordt dit door de stakeholder beleefd?

Naast de huidige ervaringen, staan we ook stil bij de wensen en behoeften ten aanzien van de toekomstige relatie en samenwerking.

Om dit onderdeel goed in kaart te kunnen brengen, maken we maken gebruik van een photosort; een impliciete methode die helpt om onderliggende, minder bewuste gevoelens manifest te maken.

Prestatie


Bij dit onderdeel gaat het over de tevredenheid van stakeholders met de producten en dienstverlening van de organisatie en de mate waarin dit bijdraagt aan de beoogde ambities en doelstellingen van de organisatie zelf en die van de stakeholder. We staan uitgebreid stil bij relevante processen en achterhalen zo welke succesfactoren er zijn en waar eventuele kansen voor de toekomst liggen.

Communicatie

Een belangrijk onderdeel in stakeholdermanagement is de communicatie: hoe zet je deze zodanig in dat je effectief communiceert met je stakeholders? Wat zijn de randvoorwaarden en ingrediënten voor een goed communicatieplan richting je stakeholders? Door te vragen naar de ervaringen en de wensen en behoeften op dit vlak, kunnen we concrete handvatten bieden om verdere optimalisatie van de communicatie(strategie) van je organisatie.

Gedegen advies met concrete handvatten

Op basis van deze vier elementen uit ons stakeholderanalyse model kunnen we organisaties concrete handvatten bieden om verder invulling te geven aan proactief stakeholdermanagement. Wij voerden onder meer stakeholder onderzoek uit voor het RIVM, de Inspectie van het Onderwijs, InHolland, de Belastingdienst, NS, ProRail, Fonds voor Cultuurparticipatie, het ministerie van BZK en Rijkswaterstaat.

Benieuwd wat stakeholderonderzoek voor jouw organisatie kan betekenen?


Lees meer in de cases: